Testimonials

Our goal is to provide high quality products and the best possible service so that all our customers are 100% satisfied.
Below you will see what our customers say about us, our products and service as they appear on social media!
You can also leave a review about your experience with us.

Η γνωριμία μου με τη Λύχνος Ε.Π.Ε και την οικογένεια Σπύρου Ντάβρη, έχει ξεκινήσει το 2001 και συνεχίζεται. Η εμπιστοσύνη μου αυτή στηρίχτηκε στην άψογη συνεργασία και αλληλοεκτίμηση. Παίρνω πάντα κάτι καλύτερο από αυτό που περιμένω.
Τους παραδίδω τα προς έκδοση γραπτά μου με απόλυτη εμπιστοσύνη. Γνωρίζω εκ των προτέρων πως θα τα φροντίσουν, θα τα κανακέψουν και θα μου τα παραδώσουν άψογα δουλεμένα με καλαισθησία, φαντασία, φροντισμένα με μεράκι και συνέπεια. Δεν ένιωσα ποτέ μου απροστάτευτη κοντά τους.
Τα συμφωνηθέντα κατά την διάρκεια φιλικού και πολιτισμένου διαλόγου είναι πάντα ένα άγραφο ισχυρό συμβόλαιο. Νιώθω σιγουριά.
Είναι σπουδαίο πράγμα να συνεργάζεσαι με διαλεκτικότητα σε πολιτισμένο επίπεδο αλληλοεκτίμησης. Οι άνθρωποι που πλαισιώνουν την επιχείρηση από τη διεύθυνση μέχρι τον οποιονδήποτε εργαζόμενο που είχα την ευκαιρία να συνεργαστώ μαζί του στην εξέλιξη κάθε μου έκδοσης ήταν για μένα τύχη.
Οι συνάδελφοι στους οποίους σύστησα την επιχείρηση χωρίς επιφύλαξη, με δικαίωσαν.

Σας ευχαριστώ για τα εικοσιδύο χρόνια άψογης συνεργασίας και ανοιχτής αγκαλιάς. Η σιγουριά που νιώθω κοντά σας είναι ευεργετική.

Βαρβάρα Βαγιάκου Βλαχοπούλου, συγγραφέας ποιήτρια.

My acquaintance with Lychnos L.t.d and the Spyros Davris family began in 2001 and continues. My trust was based on perfect cooperation and mutual respect. I always get something better than what I expect. I submit my writings for publication to them with complete confidence. I know in advance how they will take care of them and they will deliver them to me flawlessly worked with elegance, imagination, cared for with passion and consistency. I never felt vulnerable around them. What is agreed upon during a friendly and civilized dialogue is always an unwritten strong contract. I feel confident. It is a great thing to cooperate dialectically on a civilized level of mutual respect. The people that surround the business from the management to any employee that I have had the opportunity to work with in the development of each of my publications has been a blessing to me. The colleagues to whom I recommended the company without reservation, vindicated me. Thank you for twenty-two years of perfect cooperation and open arms. The security I feel around you is beneficial.

Varvara Vaiakou Vlachopoulou writer poet.

Γνωρίστηκα με την εταιρεία Lychnos Printhouse και την οικογένεια Ντάβρη το 2011 και έκτοτε έχω τυπώσει στις εγκαταστάσεις τους περισσότερα από είκοσι βιβλία μου. Η συνεργασία μαζί τους ήταν εξαιρετική και η ποιότητα της παραγωγής κάτι περισσότερο από άψογη.
Σταύρος Μπέσκος
Συγγραφέας και αυτοεκδότης
I met the company Lychnos Printhouse and the Davris family in 2011 and since then I have printed more than twenty of my books in their facilities. Working with them was excellent and the quality of the production more than impeccable.

Stavros Beskos Author and self-publisher


Η συνεργασία μου με την Λύχνος-Printhouse, υπήρξε εξαιρετική. Όλα τα βιβλία μου τα κάναμε μαζί διότι ήμουν πλήρως ευχαριστημένη και έτσι γνωριζόμαστε πολλά χρόνια. Ιδιαίτερα στο πρόσωπο της κας Φωτεινής Ντάβρη βρήκα έναν αφοσιωμένο, δημιουργικό, με μεγάλη κατανόηση και ευγενικό συνεργάτη που έσκυψε με αληθινό ενδιαφέρον σε κάθε μου επιθυμία και τα αποτελέσματα ξεπέρασαν τα προσδοκόμενα.
Συνιστώ θερμά την Λύχνος-Printhouse διότι κάθε έργο που αναλαμβάνουν το εκπληρώνουν με το παραπάνω. Με δυο λέξεις, εγγύηση και ανθρώπινη προσέγγιση.
Βαρβάρα Ασημακοπούλου
Βραβευμένη & διεθνής Coach Εσωτερικής και Εξωτερικής Ηγεσίας
Ιδρύτρια & CEO Human Resources Expertise

My collaboration with Lychnos-Printhouse has been excellent. We did all my books together because I was completely happy with the outcome and that's how we know each other for many years. Especially in the person of Mrs. Fotini Davris, I found a dedicated, creative, very understanding and kind partner who looked over with true interest in my every wish and the results exceeded expectations. I warmly recommend Lychnos-Printhouse because they fulfil every project they undertake with overwhelming success. In two words, guarantee and personal approach.
Varvara Asimakopoulou
Award-winning & international Internal and External Leadership Coach
Founder & CEO Human Resources Expertise

Μετρώντας δεκαετίες συνεργασίας, η ευγένεια, η συνέπεια και η άψογη συνεργασία με την εταιρεία «ΛΥΧΝΟΣ Ε.Π.Ε.», στέκονται στην πρώτη γραμμή.
Η ομάδα του Λύχνου συνδυάζει άριστα την σωστή και άρτια επαγγελματική δουλειά υψηλής ποιότητας, με φιλική υποστήριξη στο μέγιστο, σε βαθμό να αισθάνεσαι κάθε φορά ότι βρίσκεσαι στο σωστό μέρος.
Είμαστε ευτυχείς για αυτή την συνεργασία, περήφανοι για εσάς και την εξέλιξή σας στο πέρασμα των χρόνων και σας ευχόμαστε ολόψυχα καλή συνέχεια στο έργο σας, όπως μόνο εσείς ξέρετε.

Counting decades of cooperation, kindness, consistency and perfect cooperation with the company "LYCHNOS Ltd stand at the forefront. The Lychnos team perfectly combines the right and perfectly professional work of high quality, with friendly support to the maximum, to the extent that you feel every time that you are in the right place. We are happy for this collaboration, proud of you and your evolution over the years and wish you wholeheartedly the best of luck in your work.
Marietta Koumarianou

Η συνεργασία μας είναι άψογη και κυρίως εκφεύγουσα από το επίπεδον απλής επαγγελματικής σχέσεως. Μία γνωριμία συνεργασίας που εξελίχτηκε σε αμοιβαία εμπιστοσύνη και κατέληξε σε εκτίμηση και φιλία.

Our cooperation is flawless and mainly beyond the level of a simple professional relationship. A cooperative acquaintance that developed into mutual trust and resulted in appreciation and friendship.
Alexandros Papadimitropoulos
Η συνεργασία μας με την εταιρία Lychnos Printhouse ξεκίνησε πριν από χρόνια, ήταν και παραμένει άψογη. Οι άνθρωποι της εξυπηρετούν με επαγγελματισμό, με φιλική διάθεση και ευγένεια. Το αποτέλεσμα των έργων μας είναι φροντισμένο στην κάθε λεπτομέρεια και σε πολύ ανταγωνιστικό κόστος. Νιώθουμε εμπιστοσύνη και ασφάλεια δημιουργώντας μαζί τους.
Κική Σαρζετάκη, Εκδόσεις Γιαλός

Our collaboration with the company Lychnos Printhouse started years ago, it was and remains flawless. Its people serve with professionalism, with a friendly attitude and courtesy. The result of our projects is taken care of in every detail and at a very competitive cost. We feel trust and security creating with them.
Kiki Sarzetakis, Gialos Publications
Write a review